Λατομεία & Ορυχεία

Στον τομέα της εξόρυξης η Space Constructions ΑΕ έχει αναλάβει και εκτελεί σημαντικά έργα ως υπεργολάβος. Τα έργα αυτά αφορούν:

  1. Κατασκευή και βελτίωση έργων υποδομής σε λατομεία,
  2. Αποκάλυψη, εξόρυξη, φόρτωση και μεταφορά υλικών,
  3. Διακίνηση άγονων και λιγνίτη,
  4. Διακίνηση σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών,
  5. Εξόρυξη, φόρτωση και μεταφορά ασβεστολιθικού υλικού